Действащи цени на електроенергията

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) цените на електроенергията в България се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

От 30.12.2013 г. с Решение №: Ц-43 от 30.12.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за снабдяване на битови клиенти с електрическа енергия и на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД за разпределение на електрическа енергия за клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение:

I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

За битови клиенти
Начин на измерване1 Зони в денонощието2 Цена за енергия лв./кВтч Крайна цена лв./кВтч3.
С две скали дневна 0,11048 0,15958
нощна 0,03952 0,08862
С една скала
0,11048 0,15958

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните цени за мрежови услуги, които са включени в крайната цена:

  • Цена за пренос през електропреносната мрежа - 0,00415 лв./кВтч;
  • Цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00276 лв./кВтч;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение – 0,03430 лв./кВтч;
  • Цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00789 лв./кВтч.

II. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до битови клиенти.

В крайните цени, както са посочени тук, по-горе и които се заплащат от битови клиенти за консумирана активна електроенергия, се включват цените за достъп и пренос през разпределителните мрежи, утвърдени от ДКЕВР за ниво ниско напрежение на  разпределителното дружество, извършващо услугата на съответната лицензионна територия.

Цени без ДДС за достъп и пренос на електрическа енергия за битови клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД
Вид напрежение Цена лв./кВтч
Пренос Достъп
Ниско 0,03430 0,00789

Цени за снабдяване и разпределение в сила до 30.12.2013 г -решение № Ц 25 от 29.07.2013 г.


1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

2 Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:

Тарифа
Месеци Дневна Нощна
януари, февруари и март 6:00-22:00 22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 7:00-23:00 23:00-7:00
ноември и декември 6:00-22:00 22:00-6:00

3 Посочените крайни цени за електрическа енергия на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД включват цената за енергия и дължимите цени за мрежови услуги.