Цени на електроенергията до 30.06.2018 г.

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя цените на електрическата енергия за битовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

С Решение №Ц-19 от 01.07.2017 г. КЕВР утвърди нови цени за снабдяване с електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и разпределение на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Считано от 01.07.2017 г. новите цени, без включен ДДС, за битови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, са:

I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

За битови клиенти
Начин на измерване1 Зони в денонощието2

Цена за енергия
лв./кВтч

Цена за енергия и мрежови услуги
лв./кВтч.

С две скали дневна 0.13803 0.18535
нощна 0.05528 0.10260
С една скала
0.13803 0.18535

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните цени за мрежови услуги (без ДДС):

  • Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0.00924 лв./кВтч;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.03008 лв./кВтч;
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.00800 лв./кВтч.

II. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД предоставя достъп до и пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до битови клиенти:

Цени без ДДС за достъп и пренос на електрическа енергия за битови клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД
Ниво на напрежение Цена лв./кВтч
Пренос Достъп
Ниско 0.03008 0.00800

Цени за снабдяване и разпределение в сила до 30.06.2017 г. – Решениe №Ц-7 от 07.04.2017 г.


1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

2 Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:

Тарифа
Месеци Дневна Нощна
януари, февруари и март 6:00-22:00 22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 7:00-23:00 23:00-7:00
ноември и декември 6:00-22:00 22:00-6:00