Уведомления за упражняване на допълнителна кол опция

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД уведомява, че упражнява, съгласно условията на емисията допълнителната кол опция по емисия облигации с ISIN BG2100018162