Информация за инвеститорите

Изявление към инвеститорите

Раздел "Инвеститори", поместен на интернет страницата на публичното дружество (Раздел “Инвеститори”), е изготвен съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

1. В Раздел “Инвеститори” се извършва последващо разкриване на информация от публичното дружество, като предназначението на този раздел е да предоставя информация, която:

не може да послужи на инвеститорите за взимане на инвестиционно решение,

не може да посочи съществени за дейността на публичното дружество рискови фактори, като за целта е необходим внимателен анализ на изготвения и публично достъпен Проспекта в неговата цялост,

не представлява препоръка за инвестиране в предлаганите акции,

не може да доведе до ограничаването или загубата на права, с които разполага публичното дружество,

не може да доведе до поемането на отговорност за причиняване на вреди.

2. Изготвеният Проспект и последващото разкриване на информация от публичното дружество в този Раздел “Инвеститори” не намалят и не изключват инвестиционния риск на инвеститорите, включително значителен негативен ефект на рисковите фактори, влияещи върху дейността на дружеството и водещи до намаляване на пазарната цена на акциите.

Ето защо потенциални и настоящи инвеститори трябва внимателно да анализират цялата разкрита от публичното дружество информация, както и действащите нормативни актове, като също e препоръчително да потърсят и услугите (съвет) на специализирани консултанти преди и/или при покупка на акции.

3. Информацията, представена в Раздел “Инвеститори”:

не представлява становище, анализ или друг вид аналитичен документ, като от неговото съдържание (включително: от употребени термини, буквени или цифрови знаци или някакви реквизити) не може и не се цели да се формира воля или да се предизвика интерес за придобиване на акции от капитала на Дружеството,

не представлява рекламен или друг материал с комуникационна цел и не може да се тълкува или използва като или за изготвяне на отправени към евентуални бъдещи инвеститори изявления или покана за придобиване на акции от капитала на Дружеството.