Стопански клиенти

» Стопански клиенти на регулиран пазар

Клиенти, чиито електрически инсталации са свързани към разпределителната мрежа на средно и ниско напрежение и използват електроенергията за стопански нужди.

» Стопански клиенти на свободен пазар

Клиенти, които се снабдяват с електроенергия от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД в условията на свободен пазар.

 

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД е създадено с основната цел да осигури качествено и надеждно снабдяване с електроенергия по свободно договорени цени съгласно законовите изисквания в България.

Дружеството изгражда стабилен пазарен дял и успешно портфолио от големи индустриални клиенти, работещи в отрасли като металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и др.