Стопански клиенти на свободен пазар

Клиенти, които се снабдяват с електроенергия от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД в условията на свободен пазар.

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД е създадено с основната цел да осигури качествено и надеждно снабдяване с електроенергия по свободно договорени цени съгласно законовите изисквания в България.

Дружеството изгражда стабилен пазарен дял и успешно портфолио от големи индустриални клиенти, работещи в отрасли като металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и др.

Повече информация за продукти и услуги, консултации и съвети за работата на свободния пазар, може да получите на www.energo-pro-energyservices.bg или www.eproes.bg, както и от нашите експерти на market@energo-pro.bg.