Стопански клиенти

Тук можете да намерите информация по въпросите, които вълнуват нашите небитови (стопански) клиенти на регулиран пазар на електроенергия.