Защита на данните

Политика за поверителност и защита на личните данни на дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна при подбор на персонал

 1. I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Настоящата политика има за цел въвеждане на единен подход при прилагане изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС.

 1. II. ОБХВАТ НА ВАЛИДНОСТ

Настоящата политика е валидна за всички физически лица, чиито лични данни се обработват от дружества на групата ЕНЕРГО-ПРО Варна.

 1. III. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СЪКРАЩЕНИЯ

Съкращениe

Обяснение

ОРЗД

Общ регламент за защита на данни

ДЛЗД

Длъжностно лице по защита на данните

ЕС

Европейски съюз

 1. IV. СЪЩНОСТ

Дружествата: ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, Електроразпределение Север АД, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД са част от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна.

Информация и контакти на Длъжностно лице по защита на личните данни в дружества на групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, относно опазване на личните данни:

гр. Варна, ПК 9009, бул. „Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс-Г;

e-mail: DPO@energo-pro.bg; телефонен: 052 577 111

 

За постигане на поставените цели и в съответствие с Регламент 2016/679, влизащ в сила от 25 май 2018г., даващ на лицата по-голям контрол върху защита на личните данни,  дружества на групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, обработва Вашите лични данни при спазване на следните принципи:

Принципи при обработка с лични данни

Обработката на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на същите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна прилага следните принципи при обработка с лични данни:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.
 • Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели.
 • Обработваните лични данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел.
 • Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент. Предприемат се всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни.
 • Личните данни се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.
 • Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД).
 • Спазване на принципа на отчетност.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. В тази връзка, ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване и загуба на информация.

Настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо обработваме личните Ви данни

Обработването е необходимо за изпълнението на задълженията ни за подбор на персонал, за позиция, за която сте кандидатствали.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на Вашата самоличност;
 • установяване на изискуеми квалификации и опит за позиция, за която сте кандидатствали.
 • В случай че сте дали своето изрично съгласие, за включване в последващи подбори за други позиции, за период от две години.

След предоставено съгласие за обработване на лични данни

Вашите лични данни се обработват след предварително писмено/електронно съгласие, като ние ще обработваме личните Ви данни за указаните цели до оттегляне на съгласието.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

При оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна няма да използва личните Ви данни за целите, за които е било предоставено.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Съгласието може да бъде оттеглено писмено/електронно по електронна поща - service@energo-pro.bg или по пощата.

Какви данни обработваме

данни за идентификация - трите имена, единен граждански номер/личен номер на чужденец.

данни за образование и квалификация – диплом, удостоверения, сертификати, правоспособност, референции от предходен работодател и др.

други данни – телефонен номер и имейл;

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на личните данни, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент 2016/679 на ЕС и Закона за защита на личните данни.

Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна са определили Длъжностно лице за защита на данните и са създали условия за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна изтриване на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • при оттегляне на съгласието от Ваша страна;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна.

Заличаване на Вашите лични данни

Дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна прекратява използването на вашите лични данни, след изпълнение на целите, за които са предоставени, когато не са необходими за защита на легитимен интерес.

Моля да имате предвид, че няма да заличим Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно или друго производство, както при наличие на задължение за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и при наличието на други основания, предвидени в действащото законодателство.

Права на субекта на данни

Право на информация

Вие имате право:

 • Да отправяте искания дали се обработват лични данни, свързани с Вас. В случай на потвърждение, да поискате достъп до данните, информация за целите на обработването,
 • Да получите информацията в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма.

Право на корекция:

Вие имате право:

 • В случай че обработваме непълни, неточни или неактуални лични данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да бъдат коригирани.
 • При коригиране на личните Ви данни имате право да поискате да Ви уведомим за третите лица, на които тези лични данни са били разкрити. 

Право на възражение:

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В случай че възражението е основателно, дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна прекратява обработката на личните Ви данни.

Право на ограничаване на обработването:

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, ако:

 • оспорвате точността на данните, за периода, в който трябва да проверим точността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, Вие искате ограничаване на обработването им;
 • данните Ви не са ни необходими за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте подали възражение срещу обработването на данните за периода на извършване на проверка.

Право на преносимост на данни:

Вие имате право да получите от нас личните си данни в организиран, подреден, структуриран, широко използван електронен формат ако:

 • обработваме личните Ви данни въз основа на дадено от Вас съгласие и
 • обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:

Вие имате право да подадете  жалба пред дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, в случай че считате, че при обработването на личните Ви данни се нарушава приложимата нормативна уредба.

Жалбата следва да подадете лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно.

Жалбата може да бъде подадена и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис - service@energo-pro.bg.

Съответното дружество от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна се произнася по Вашата жалба в едномесечен срок от подаването ѝ. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още един месец, с оглед събиране на допълнителна информация.

Вие имате право да подадете  жалба пред Комисията за защита на личните данни, както и пред Европейския комитет по защита на данните, в случай че считате, че при обработването на личните Ви данни се нарушава приложимата нормативна уредба.

Заключителни разпоредби

Настоящата политика е влиза в сила от 23.05.2018.