Действащи цени на електроенергията

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране определя цените на електрическата енергия за битовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

С Решение №Ц 35 от 01.11.2015 г., считано от същата дата, КЕВР измени утвърдените с Решение Ц-27 от 31.07.2015 г. цени на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за снабдяване на битови клиенти с електрическа енергия и на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД за разпределение на електрическа енергия за клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение:

I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

За битови клиенти
Начин на измерване1 Зони в денонощието2

Цена за енергия
лв./кВтч

Цена за енергия, мрежови услуги
и балансиране
лв./кВтч.

С две скали дневна 0,13482 0,18452
нощна 0,05237 0,10207
С една скала
0,13482 0,18452

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните цени за мрежови услуги (без ДДС):

  • Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,00853 лв./кВтч;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0,03002 лв./кВтч;
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00818 лв./кВтч.

II. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД предоставя достъп до и пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до битови клиенти:

Цени без ДДС за достъп и пренос на електрическа енергия за битови клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД
Ниво на напрежение Цена лв./кВтч
Пренос Достъп
Ниско 0,03002 0,00818

ІІІ. Във връзка със стартиралия на 01.06.2014 г. балансиращ пазар за всички сделки с електрическа енергия и разходите, които произтичат от задълженията на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД за балансиране на електроенергийната система, с Решение № Ц 27 - от 31.07.2015 г. КЕВР определи максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови графици, което може да се включва в крайната цена на електрическата енергия за клиентите на крайния снабдител и операторите на електроразпределителни мрежи, както следва:

  • за специалните балансиращи групи на крайните снабдители – до 1,5 %;
  • за специалните балансиращи групи на операторите на електроразпределителните мрежи – до 0,5%.

Цени за снабдяване и разпределение в сила до 31.10.2015 г. – Решениe №Ц-27 от 31.07.2015 г.


1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

2 Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:

Тарифа
Месеци Дневна Нощна
януари, февруари и март 6:00-22:00 22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 7:00-23:00 23:00-7:00
ноември и декември 6:00-22:00 22:00-6:00