Действащи цени на електроенергията

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя цените на електрическата енергия за битовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. КЕВР утвърди нови цени за снабдяване с електрическа енергия на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД и разпределение на електрическа енергия на "Електроразпределение Север" АД. Считано от 01.07.2019 г. новите цени, без включен ДДС, за битови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, са:

I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

За битови клиенти
Начин на измерване1 Зони в денонощието2

Цена за енергия
лв./kWh

Цена за енергия и мрежови услуги
лв./kWh

С две скали дневна 0.14184 0.19582
нощна 0.05442 0.10840
С една скала
0.14184 0.19582

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните цени за мрежови услуги (без ДДС):

  • Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0.01024 лв./kWh;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.03478 лв./kWh;
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.00896 лв./kWh.

II. Цени без ДДС, по които „Електроразпределение Север” АД предоставя достъп до и пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до битови клиенти:

Цени без ДДС за достъп и пренос на електрическа енергия за битови клиенти на „Електроразпределение Север“ АД
Ниво на напрежение Цена лв./kWh
Пренос Достъп
Ниско 0.03478 0.00896

1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

2 Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:

Тарифа
Месеци Дневна Нощна
януари, февруари и март 6:00-22:00 22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 7:00-23:00 23:00-7:00
ноември и декември 6:00-22:00 22:00-6:00