Свободен пазар

Дружеството има стабилен пазарен дял и успешно портфолио от индустриални клиенти, работещи в отрасли като металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и др.