Профил

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е част от чешката енергийна група ЕНЕРГО-ПРО, която осъществява производство, разпределение и търговия с електрическа енергия. Компаниите от групата оперират водноелектрически централи и електроразпределителни мрежи в Централна и Източна Европа и в регионите на Черно море и Кавказ.

В компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД работят над 2400 служители. Чрез своите дъщерни дружества Електроразпределение Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД компанията осъществява дейностите разпределение и снабдяване с електрическа енергия на територията на Североизточна България, обслужвайки 1 200 000 клиенти. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД също е част от ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД и е един от водещите доставчици на свободния пазар на електроенергия в България с над 30 000 клиенти в цялата страна.

Лицензионната територия на ЕРП Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е с размер от близо 30 000 кв. км и покрива 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. За доброто обслужване на клиентите на ЕРП Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД са обособени 13 центъра за обслужване на клиенти, разположени в 11 града в Североизточна България.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД продава електрическа енергия по свободно договорени цени и е един от водещите търговци на либерализирания пазар. Компанията е с дългогодишен опит и е сред първите търговци, регистрирани на българския електроенергиен пазар. В началото на юли 2012 г. лицензията на компанията за търговия с електрическа енергия е допълнена с правата и задълженията за дейността "координатор на стандартна балансираща група".