Общи условия

Считано от 07.09.2014 г. влизат в сила нови Общи условия за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД (краен снабдител), одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-06 от 21.07.2014 г., и нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г.

 

Предходни Общи условия за снабдяване и разпределение на електрическа енергия, одобрени с решение на ДКЕВР от 07.11.2007 година.