Общо събрание на облигационерите

На основание чл.100ц от ЗППЦК „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД уведомява, че е заявена за вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с вх.№ 20170926130703 покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия облигации ISIN код BG2100018162, което да се проведе на 12.10.2017г. от 11.00ч. на адрес гр.София, ул.Позитано №2, ет.4, с резервна дата – 27.10.2017 г. от 11.00 часа на същия адрес.

Допълнителна информация можете да получите от приложените

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и Писмени материали за общо събрание на облигационерите

Покана - Търговски регистър

Пълномощно