Проспект за допускане до търговия

ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА НА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ НА “ЕНЕРГО–ПРО ВАРНА” ЕАД

Договор за особен залог на дружествени дялове

Договор за залог върху вземания

Удостоверение №1050368

Удостоверение №1050373

Удостоверение №1063010

Потвърждение за вписване №2016112202799

Потвърждение за вписване №2016112202853

Потвърждение за вписване №2017011301316

Договор за особен залог на ценни книги – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Договор за особен залог на ценни книги – ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Годишен доклад 2014 – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Годишен доклад 2015 – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Междинен финансов отчет 30.09.2016 – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Годишен доклад 2014 – ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Годишен доклад 2015 – ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Междинен финансов отчет 30.09.2016– ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Годишен доклад 2014 – Енергийни Услуги ЕООД

Годишен доклад 2015 – Енергийни Услуги ЕООД

Междинен финансов отчет 30.09.2016– Енергийни Услуги ЕООД

Консолидиран годишен доклад 2014 – ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД

Консолидиран годишен доклад 2015 – ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД

Консолидиран междинен доклад 30.09.2016– ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Извлечение от търговския регистър – Прага

Приложение 4

Приложение 12 (от 1 до 40 стр.)

Приложение 12 (от 41 до 80 стр.)

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16 (от 1 до 50 стр.)

Приложение 16 (от 51 до 96 стр.)

Приложение 17

Апендикс 3

Декларация  – ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Протокол от заседание на УС – Енерго-Про а.с.

Протокол от заседание на УС – ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Решение на КФН

Решение на УС – ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Договор за довереник

Договор за довереник – Допълнително споразумение №1

Устав

Решение на едноличния собственик – 12.07.2016

Решение на едноличния собственик – 25.10.2016

Решение на едноличния собственик – 01.11.2016