Емисия корпоративни облигации

- Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна;

- ISIN код на емисията: BG2100018162;

- Размер на емисията: 130 000 000 евро;

- Брой облигации: 1 300 облигации;

- Номинална стойност на една облигация: 100 000 евро;

- Валута на издаване: евро;

- Пазарна партида: един лот = 1 бр. облигации;

- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;

- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;

- Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.

- Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;

- На емисията се присвоява борсов код: 8EVA;

- Дата на въвеждане за търговия: 05.05.2017 г. /петък/;

- Крайна дата за търговия: 30.10.2023 г.

- Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 100 % от номинала.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:

- Емисията облигации е първа по ред, издадена от емитента;

- Годишен лихвен процент: 3.50%;

- Дата на издаване: 08.11.2016 г.;

- Дата на падеж: 08.11.2023 г.;

- Лихвена конвенция: Act/Act;

- Погасяване на заема: чрез амортизация;

- Начин на амортизация: на пет различни вноски, дължими на датите на последните пет лихвени плащания

- Срочност: 84 месеца, считано от датата на издаване на емисията;

- Период на лихвените плащания: 1-годишен, с фиксирана дата на лихвените плащанията

* Право на лихвено и/или амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.

- Кол-опция: Право за предсрочно погасяване на заема при определени в Проспекта условия;

- Банка-довереник: Обединена Българска Банка АД;

 

Потенциалните инвеститори в облигации от емисията облигации, предмет на публикувания тук проспект, следва да имат предвид, че облигациите са предмет на допускане до търговия единствено на "Българска Фондова Борса - София" АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България, както и че облигациите не са предмет на публично предлагане в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на емисията облигации до търговия на регулиран пазар в която и да е друга държава, различна от Република България. В емисията облигации не следва да инвестират лица, които са местни или с друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.