Как да стана клиент

В тази секция ще намерите полезна информация за това как да:

 • Присъедините своя обект към електроразпределителната мрежа;
 • Ако сте закупили електроснабден имот;
 • Ако сте ползвател съгласно договор за наем или на друго основание на електроснабден имот;
 • Ако сте продали електроснабден имот или сте престанали да бъдете негов ползвател.

Като част от Oбщата европейска рамка, в България за осигуряването на електрозахранването и електроснабдяването на клиентите на регулиран пазар отговарят две отделни компании. За територията на Североизточна България това са:

 • Електроразпределение Север АД – електроразпределителна компания;
 • ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД – електроснабдителна компания.

1. Какво трябва да направя, ако искам нов обект да бъде присъединен към мрежата на Електроразпределение Север АД и снабден с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Ако Вашият обект все още не е присъединен към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО или се нуждае от промяна в съоръженията, е необходимо да подготвите и подадете набор от документи в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти. Повече за процедурата, можете да научите тук - http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Prisaedinyavane-na-obekti.

2. Какво трябва да направя, когато придобивам недвижим имот, снабдяван с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

 • Заявление за продажба на електрическа енергия (физически лица);
 • Заявление за продажба на електрическа енергия (юридически лица).
 • Документи, от които трябва да предоставите в оригинал:
  • Документ за самоличност;
  • Пълномощно, ако сте упълномощено лице, копие от него се прилага към заявленията;
  • Оригинали или нотариално заверени копия от документите, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване върху имота /за справка/;
  • Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, ако има режим на съсобственост партидата за електрическа енергия да се заведе на ваше име (подава се заедно със заявленията);
  • Удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен (същото да е издадено не по- късно от 6 месеца от датата на входиране на заявленията) и съгласие на всички наследници клиентският номер да се прехвърли на Вас;
 • Протокол от Общо събрание за общи части (асансьор, стълбище, паркинги) в случай на етажна собственост;
 • Моля, имайте предвид, че ако не встъпите в договорни отношения за продажба на електрическа енергия и за достъп и пренос на електрическа енергия, Вие не бихте могли да получавате информация за обекта на снабдяване с електрическа енергия, включително да изисквате справки, да отправяте сигнали и запитвания, да заявявате допълнителни услуги към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и Електроразпределение Север АД;

3. Какво трябва да направя, когато продавам недвижим имот, снабдяван с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

 • Захранването на обекта ще бъде преустановено, ако новият ползвател не е заявил встъпване в договорни отношения съгласно т.1.

4. Може ли наемател на помещението/обекта да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО?

 • Да, ако наемателят предостави договор за наем и нотариално заверени съгласия на собственика клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, съответно Електроразпределение Север АД да стане наемателят;
 • Тази услуга е напълно безплатна както за наемателя, така и за собственика на имота;
 • За целта е необходимо да изпълните процедурата по т.1. подготвите и подадете описаните по-долу документи в някой от нашите Центрове за обслужване на клиенти като приложите и Договор за наем и нотариално заверени Декларации за съгласието на собственика на обекта.