Как да стана клиент

В тази секция ще намерите полезна информация за това, ако сте нов клиент, как да присъедините своя обект към електроразпределителната мрежа,  да  го снабдите с електроенергия или какво да правите, ако продавате или купувате имот.

Като част от общата европейска рамка, в България за осигуряването на електрозахранването и електроснабдяването на клиентите на регулиран пазар отговарят две отделни компании. За територията на Североизточна България това са:

  • ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД – електроразпределителна компания;
  • ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД - електроснабдителна компания.

Съгласно Общите условия на двете компании, одобрени с Решение ОУ-06/ 21.07.2014 г. на ДКЕВР, в сила от 07.09.2014г., ако сте нов клиент на територията на Североизточна България е необходимо да сключите:

1. Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа с ЕНЕРГО-     ПРО Мрежи АД:

2. Договор за продажба на електроенергия с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.


Обръщаме Вашето внимание, че ако желаете да се снабдявате с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и да сключите договор за продажба на електрическа енергия, преди това е необходимо да имате договор за достъп и пренос на електрическа енергия с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.


Конкретни стъпки, които да следвате при различни ситуации на встъпване в договорни отношения с ЕНЕРГО-ПРО:

1. Какво трябва да направя, ако искам нов обект да бъде присъединен към мрежата на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и снабден с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Ако Вашият обект все още не е присъединен към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО или се нуждае от промяна в съоръженията, е необходимо да подготвите и подадете набор от документи в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти. Пълен списък на необходимите документи и подробна информация за процедурата по присъединяване можете да получите от нашите оператори на денонощния ни телефон 0700 1 61 61 или на страницата на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

Ако Вашият обект вече е присъединен към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и не се нуждае от промяна в съоръженията, е необходимо да сключите договор за достъп и пренос с ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и договор за продажба на електроенергия.

За да сключите договор за продажба на електроенергия е необходимо да подадете заявление в един от центровете за обслужване на клиенти. В 3 (три) дневен срок от подписване на Заявление за продажба на електрическа енергия (по образец) и при предоставени всички изискуеми документи, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД поставя под напрежение съоръженията за присъединяване на обекта и започва регулярно отчитане на показанията на електромера.


2. Трябва ли да правя нещо, ако продавам недвижим имот, снабдяван с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ?
Необходимо е да приключите договорните си отношения с ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за този конкретен обект, като подадете заявление, лично или чрез упълномощено лице, в най-близкия Център за обслужване на клиенти. 

След това компанията ще изпрати свой представител на място, за да отчете показанията на електромера и ще изготви фактура за последното Ви задължение. Със заплащането на тази фактура договорът за продажба на електроенергия се счита за прекратен. 

Ако не прекратите договора си, Вие продължавате да фигурирате като клиент на компанията и всички задължения, направени от следващите ползватели на имота, ще бъдат на Ваше име.

3. Какво да направя, когато придобивам недвижим имот, снабдяван с електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?
Промяната в собствеността на недвижим имот води до промяна в договорните отношения с Вашия енергиен доставчик.

Затова, когато закупувате недвижим имот, е необходимо да:

- Изискате от продавача да Ви представи документи за приключени договорни отношения с енергийния доставчик. Проверeте дали консумираната до този момент електроенергия е заплатена и до кои показания на електромера.

- Проверите дали обекта има електрозахранване. Ако няма, разберете каква е причината, като се свържете с нашите оператори на 0700 1 61 61.

Моля, имайте предвид, че ако не станете титуляр по Договора за продажба на електрическа енергия, Вие не се считате за клиент на компанията и съответно не можете да получавате никаква информация за обекта на снабдяване, както и да изисквате допълнителни услуги, свързани с доставката на електроенергия.

Вие ставате клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД като в 6 (шест) месечен срок от смяната на собствеността подадете Заявление за продажба на електрическа енергия. Услугата се извършва безплатно във всеки един от центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД. Необходимо е да предоставите следните документи:

За физически лица:

  • Заявление за продажба на електрическа енергия (физически лица);
  • Договор за достъп и пренос с ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД;
  • Оригинали или нотариално заверени копия от документите, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване върху имота /за справка/;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно /когато заявлението се подава от пълномощник/;

За да бъдете титуляр на клиентския номер:

  • Съгласие от другите собственици на обекта, ако има режим на съсобственост;
  • Удостоверение за наследници /в случай на повече от един наследник на придобивания обект/ и съгласие на всички наследници клиентския номер да се прехвърли на Вас;
  • Протокол от Общо събрание за общи части (асансьор, стълбище, паркинги) в случай на етажна собственост;

За юридически лица:

 

4. Може ли наемател на помещението/обекта да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО?
Да, ако една от двете страни по договора за наем представи договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика клиент да стане наемателят. Тази услуга е напълно безплатна както за наемателя, така и за собственика на имота. За целта е необходимо да подготвите и подадете описаните по-долу документи в някой от нашите Центровете за обслужване на клиенти.

Моля, имайте предвид, че Ваше задължение е да информирате компанията при прекратяване действието на договора за наем.

Необходими документи: