ЕНЕРГО-ПРО Мрежи публикува Общи условия за достъп на ВЕИ производители

Публикувано на 30.05.2013

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи публикува Общи условия за достъп на ВЕИ производители

Днес бяха публикувани Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД по чл. 30 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Общественото обсъждане на проекта за Общи условия за достъп беше проведено на 11.06.2012 година. На него бяха изслушани всички коментари и предложения на представители на браншови организации от ВЕИ сектора, както и на производители на електрическа енергия от ВЕИ. Окончателният проект на Общите условия за достъп, всички предложения и коментари, получени в хода на обсъждането, както и становището на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по тях, бяха внесени за одобрение в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на 21.09.2012 година. С Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. проектът на Общи условия за достъп беше одобрен от ДКЕВР. Те ще влязат в сила 30 дни след датата на публикуването им – на 29.06.2013 година. С пълния текст на Общите условия можете да се запознаете на следния интернет адрес: http://www.energo-pro-grid.bg/uploads/files/2013/Obshti%20uslovia%20za%20dostup%20VEI_30_05_2013.pdf

Още новини