ЕНЕРГО-ПРО заяви пред КЕВР минимално повишение на цените на електроенергия

Публикувано на 17.05.2023

ЕНЕРГО-ПРО заяви пред КЕВР минимално повишение на цените на електроенергия

Във връзка със спекулативни публикации в медиите, свързани с очакваното повишение на цената на електроенергията за битовите клиенти от 01.07.2023 г., бихме искали да направим следните уточнения:

В края на март дружествата в сектор Енергетика внесоха в КЕВР своите предложения за нови цени, които да влязат в сила за новия ценови период от 01.07.2023 г. Актуализацията на цените се прави ежегодно на база актуалната ситуация в сектора по утвърдена от Регулатора методика, отразена в предложенията на дружествата. В случай че предложението на ЕНЕРГО-ПРО беше направено към днешна дата при взимане предвид на настоящата прогнозната пазарна цена на борсата, увеличението на крайните продажни цени за битови клиенти на компанията би било 0,31%. Крайната цена се формира от цената по тарифи, цената за пренос високо и ниско напрежение и цената за достъп за високо и ниско напрежение.

Въпреки че поисканото в предложението от електроразпределителното дружество увеличение на цените за пренос и достъп до мрежата е по-високо от поисканото увеличение от електроснабдителното дружество, съгласно прилаганата формула то има по-малко процентно отражение върху крайната цена за клиентите. В този смисъл към настоящия момент предложението на ЕНЕРГО-ПРО в заявеното до КЕВР повишение на цените на електроенергията би било под 1%, което представлява минимална корекция. Същевременно е важно да се отбележи, че по време на подаденото в края на март заявление прогнозната пазарна цена е била значително по-висока, което се е отразило върху посочените в него стойности. За да вземе своето окончателно решение, се очаква КЕВР да поиска актуализация на данните за реализирани количества електроенергия до крайни клиенти и постигнатите цени за закупуване на електрическа енергия за покриване на технологичните нужди на електроразпределителните дружества към края на ценовия период. Едва тогава Регулаторът ще може финално да потвърди исканото от ЕНЕРГО-ПРО изменение на мрежовите тарифи.

Заявленията на енергийните дружества – производители, ЕСО, електроразпределителни дружества и крайни снабдители, се подават в КЕВР в изпълнение на  чл. 41 от Наредба №1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. ЕНЕРГО-ПРО стриктно спазва утвърдената от Регулатора Методика за изчисление, неговите решения и цялата нормативна процедура във връзка с ежегодната актуализация на цените в сектора. Предвид описаните фактори за формиране на цените на електроенергията за следващия ценови период, анализите на заявленията без отчитане на пазарната ситуация към момента на взимане на решение от КЕВР в края на юни могат да се считат само за спекулативни. Новите цени на електроенергията ще бъдат обсъдени на закрито заседание и обявени от  Регулатора на 01.07.2023 г.

Още новини