ЕРП Север проведе първия семинар по проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“

Публикувано на 12.07.2023

ЕРП Север проведе първия семинар по проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“

Проектът е част от програма LIFE на Европейския съюз (ЕС) и ще се изпълнява съвместно с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

Днес в град Варна електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България, ЕРП Север, заедно със своя партньор БДЗП, представи пред заинтересованите страни проекта, който спечели финансиране от ЕС в края на миналата година – LIFE21-NAT-BG-LIFE NE BG Safe Sky. Основната му цел е предотвратяване на смъртността сред световно застрашени видове птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи чрез прилагане най-добрите практики сред съвременните решения за тяхната защита. 

По време на семинара бяха отчетени дейностите на ЕРП Север, свързани с опазване на околната среда. Грижата за околната среда и опазването на защитените видове е приоритет в работата на дружеството. За последните 18 месеца са поставени близо 18 000 птицезащитни устройства на стойност 957 хиляди лева. Съоръженията са разположени в Североизточна България, където преминават миграционните маршрути на птиците. През последните години важен фокус в дейностите на електроразпределителното дружество е монтирането на птицезащитни устройства и защитни платформи.

Проектът, който ще се изпълнява през следващите 5 години, е насочен към 16 вида птици, които са приоритетни за финансиране по програма LIFE – 15 от тях са включени в Приложение I на Директивата за птиците, 10 вида са включени в Червения списък на IUCN и 14 вида са защитени в Европа. Програма LIFE на Европейския съюз, която е създадена през 1992 г., вече е осигурила финансиране на повече от 5 600 проекта в ЕС и са подкрепени над 6 000 местообитания в Натура 2000. Проектите по компонент „Природа и биологично разнообразие" имат за цел подобряване на опазването на застрашени видове и местообитания. По този начин се подпомага прилагането на директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони „Натура 2000".

Няколко амбициозни цели си поставя ЕРП Север по време на реализацията на проекта. Планира се над 10 000 електрически стълба да бъдат обезопасени за предотвратяване на неестествената смъртност на птиците. Ще бъдат обезопасени и електрически междустълбия чрез маркиране на въздушни проводници с 2 000 дивертори в 28 зони по Натура 2000 и ключови коридори между тях. Ще се създаде система за бъдещ мониторинг на смъртността на птиците по всички електропроводи в Североизточна България и ще бъдат осигурени 100 безопасни места за гнездене за два от целевите видове върху електрически стълбове чрез инсталиране на къщички за птици.

Изпълнението на предвидените дейности по проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ ще даде редица положителни резултати, като подобряване на общото екологично състояние, развитие на туризма и местната икономика, по-голямо биологично разнообразие, възможности за прилагане на орнитоложки туризъм.

Още новини