Уведомление относно промяна в графика за плащане на задълженията на небитовите клиенти за електрическа енергия към 30.09.2020 г.

Публикувано на 15.10.2020

Уведомление относно промяна в графика за плащане на задълженията на небитовите клиенти за електрическа енергия към 30.09.2020 г.

Съгласно измененията в Закона за енергетиката (обн. в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.), считано от 01.10.2020 г. всички небитови клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, следва да закупуват електрическа енергия по свободно договорени цени, т.е. на свободен пазар. До 30.09.2020 г., включително, снабдяването с електрическа енергия на небитовите клиенти се осигуряваше от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на краен снабдител, по регулирани цени. В изпълнение на законовите изисквания дружеството публикува на интернет страницата си списък на небитовите клиенти, които са засегнати от промените, и изпрати индивидуални уведомителни писма за преустановяването на доставката по регулирани цени.

Във връзка с прекратяването на договорните отношения между небитовите клиенти и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД по продажба на електрическа енергия по регулирани цени към 30.09.2020 г. Ви уведомяваме, че дружеството ще издаде окончателна фактура в качеството си на краен снабдител. Окончателната фактура за потребената електрическа енергия до 30.09.2020 г., включително, ще бъде с различен срок за плащане спрямо обичайния (стандартния досега), както следва:

- Окончателната фактура на небитовите клиенти, които са имали стандартен срок за плащане до 1-во число на месеца, ще бъде с краен срок за плащане до 27.10.2020 г., вместо 01.11.2020 г;

- Окончателната фактура на небитовите клиенти, които са имали стандартен срок за плащане до 10-о число на месеца, ще бъде с краен срок за плащане до 27.10.2020 г., вместо 10.11.2020 г.;

Промяна в срока за плащане на окончателната фактура не се налага за небитовите клиенти, които са имали стандартен срок за плащане до 15-о число на месеца, или които заплащат задълженията си чрез „Български пощи“ ЕАД и имат стандартен срок за плащане до 25-о число на месеца.

Индивидуална проверка може да направите на телефон 0700 800 61 или на и-мейл: service@energo-pro.bg. За клиенти, изпитващи финансови затруднения, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД предоставя възможност за разсрочване на задълженията при покриване на съответните критерии. Всяко искане се разглежда индивидуално и клиентите се уведомяват за взетото решение от компанията.

Още новини