Решаване на спорове

На основание Решение № Ж- 29 от 26.03.2015 год. на КЕВР, „Енерго Про Варна“ ЕАД информира своите клиенти, че разполагат с бърз и икономичен начин за решаване на възникнали спорове, като се възползват от процедурата по медиация, помирение и арбитраж.

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

Предмет на помирението могат да бъдат вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба. Наличието на висящ съдебен или арбитражен процес по същия спор не е пречка за започване на помирение.

Арбитражното производство е друг способ за решаване на спорове, при който страните могат доброволно да се обърнат към арбитър (арбитри), които да решат възникналия между тях спор. То се провежда на една съдебна инстанция и се отличава от производството по реда на Гражданския Процесуален Кодекс по своята икономичност и бързина.